• sporządzanie projektów umów:

  • spółki cywilnej,

  • jawnej,

  • partnerskiej,

  • komandytowej,

  • komandytowo-akcyjnej,

  • spółki zoo,

  • spółki akcyjnej;

 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów gospodarczych;

 • rejestrowanie spółek, stowarzyszeń, fundacji i innych podmiotów gospodarczych;

 • obsługa walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników, posiedzeń rad nadzorczych, opracowywanie projektów uchwał;

 • zaskarżanie uchwał wspólników;

 • prowadzenie spraw sądowych pomiędzy wspólnikami;

 • przekształcenie, likwidacja podmiotów gospodarczych;

 • windykacja należności.