Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie udzielania porad, wydawania pisemnych i ustnych opinii oraz prowadzenia przed organami administracyjnymi i sądowymi wszelkich spraw objętych zleceniem klienta.

Zapewniamy pełne bezpieczeństwo informacji przekazanych nam w związku z udzielaną pomocą prawną. Informacje te pozostają tylko i wyłącznie do naszej dyspozycji. Zapewnienie powyższego bezpieczeństwa wynika z ciążącego na nas, jako na radcach prawnych obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej, który to obowiązek nie może być ograniczony w czasie i podlega ochronie prawnej.

Zakres świadczonej przez nas pomocy prawnej dotyczy:

  1. Spraw cywilnych, czytaj więcej…
  2. Spraw gospodarczych, czytaj więcej…
  3. Spraw rodzinnych i opiekuńczych, czytaj więcej…
  4. Spraw z zakresu prawa pracy, czytaj więcej…
  5. Spraw z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, czytaj więcej…
  6. Spraw z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego, czytaj więcej…
  7. Spraw administracyjnych i sądowo-administracyjnych, czytaj więcej…

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać telefonicznie jak również w biurze.