• prowadzenie spraw o zapłatę, zadośćuczynienie, rentę;

 • prowadzenie spraw o ochronę dóbr osobistych;

 • prowadzenie spraw o naprawienie szkody za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania;

 • dochodzenie roszczeń wynikających z umów, w tym kar umownych;

 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia;

 • sporządzanie pozwów w postępowaniach: nakazowym, uproszczonym, upominawczym;

 • prowadzenie spraw o odszkodowanie i zadośćuczynienie od podmiotów zobowiązanych do ich zapłaty, w tym wynikających ze zdarzeń komunikacyjnych,błędów w sztuce lekarskiej

 • sporządzanie i negocjowanie umów cywilnoprawnych;

 • prowadzenie spraw o naruszenie posiadania, o ochronę własności, o zasiedzenie, o zniesienie współwłasności;

 • sporządzanie testamentów,

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, dział spadku, zapis, polecenie;

 • prowadzenie spraw o stwierdzenie nieważności testamentu;