• sporządzanie zażaleń, odwołań skarg,od decyzji administracyjnych;

  • reprezentowanie stron w postępowaniu administracyjnym I i II instancji oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnym I i II instancji